Scios


In onderstaand artikel treft U informatie over de gevolgen van de Wet Milieubeheer voor het onderhoud en de inspectie van stookinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde.

Wijziging in de wetgeving
Iedereen weet dat controle en onderhoud aan stookinstallaties van groot belang is om een veilige en bedrijfszekere werking te waarborgen. Bovendien is het milieu ermee gediend. In een goed afgesteld toestel vindt schonere verbranding plaats bij een lager energieverbruik. Uiteraard is dit effect groter naarmate toestellen meer vermogen hebben.
Dit is reden voor de overheid om bestaande normen, regels en wetgeving ingrijpend te wijzigen. Zo ook de Wet Milieubeheer waarin de verplichting tot inspecties en onderhoud aan stookinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde is opgenomen.
Hierin zijn tevens de kwalificatie-eisen van de uitvoerende bedrijven en personeel gedefinieerd, met verwijzing naar de Certificatieregeling voor Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS).

Dit heeft geleid tot éénduidige uitvoering, kwaliteitsbewaking en handhaafbaarheid met betrekking tot de wetgeving, die is gedefinieerd in drie werkgebieden:

* Periodiek Onderhoud (P.O.)
* Eerste Bijzondere Inspectie (E.B.I.)
* Periodieke Inspectie (P.I.)

Periodiek Onderhoud (P.O.)
Middels een Algemene Maatregel van Bestuur, onderdeel uitmakend van de Wet Milieubeheer, dienen stookinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde minimaal éénmaal per jaar door een hiervoor gecertificeerd bedrijf te worden onderhouden.
De werkzaamheden van het Periodiek Onderhoud dienen te worden verricht volgens de Certificatieregeling voor Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS). Dit geeft de gebruiker zekerheid over de conditie, afstelling en veiligheid van zijn stookinstallaties.
Na afloop ontvangt u van ons een Certificaat van Onderhoud, dat u kunt toevoegen aan uw installatiedossier.

Eerste Bijzondere Inspectie (E.B.I.)
Volgens de Wet Milieubeheer dienen stookinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde na ingebruikname op veiligheid en doelmatigheid te worden beoordeeld, een zogenaamde Eerste Bijzondere Inspectie, volgens de Certificatieregeling voor Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS).

De Eerste Bijzondere Inspectie omvat het opmaken en uitwerken van een basisverslag met daarin opgenomen alle gegevens van de complete stookruimte inclusief een uitgebreide veiligheidsinspectie. Dit basisverslag zal tevens als leidraad gaan fungeren bij de uitvoering van de om de twee jaar terugkerende wettelijk verplichte Periodieke Inspectie (zie volgende paragraaf). Deze Eerste Bijzondere Inspectie omvat niet alleen de stookinstallaties op zich, maar is een zeer uitgebreide veiligheidsinspectie van de complete stookruimte inclusief de gehele inrichting.

Indien de installatie voldoet aan de voorschriften zullen wij de zogenaamde "Verklaring van Geen Bezwaar" afgeven. Deze verklaring geeft aan dat de stookinstallatie voldoet aan de geldende veiligheids-, milieu- en energiebesparende eisen. De eigenaar kan hiermee bij de handhavende instantie of verzekeringsmaatschappij aantonen dat op dit punt aan de milieuwetgeving is voldaan.

Periodieke Inspectie (P.I.)
Conform de Wet Milieubeheer dienen stookinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde met een cyclus van éénmaal per twee jaar door een hiervoor gecertificeerd bedrijf op veiligheid en doelmatigheid te worden beoordeeld, een Periodieke Inspectie.
Deze Periodieke Inspectie omvat niet alleen de stookinstallaties, maar is een zeer uitgebreide veiligheidsinspectie van de complete stookruimte inclusief de gehele inrichting die wordt uitgevoerd aan de hand van het tijdens de E.B.I. opgestelde basisverslag.

Het uitvoeren van de Periodieke Inspectie geeft de gebruiker de zekerheid van een kwaliteit. Indien de installatie voldoet aan de voorschriften zullen wij opnieuw een "Verklaring van Geen Bezwaar" afgeven. Deze verklaring geeft aan dat de stookinstallatie voldoet aan de veiligheids-, milieu- en energiebesparende eisen. De eigenaar kan hiermee bij de handhavende instantie of verzekeringsmaatschappij aantonen dat op dit punt aan de milieuwetgeving is voldaan.